| Okategoriserade

Härmed kallas alla fullvärdiga medlemmar i Adopterade Koreaners Förening (AKF) till årsmöte lördagen den 11 februari 2023 kl. 17.00-18:30 på restaurang Korea House i Stockholm.

Fullvärdig medlem är du som är:

  1. adopterad från Korea
  2. har betalat in medlemsskapsavgift till föreningen för verksamhetsåret 2023. Notera att efter stadgeändringen som antogs på årsmötet förra året, så behöver du som vill ha rösträtt på årsmötet betala in medlemsavgiften för 2023 innan årsmötet. Det räcker med andra ord inte att du var betalande medlem under 2022.

Dagordning:
a) Val av årsmötesordförande

b) Upprättande och godkännande av röstlängd.

c) Val av mötesfunktionärer: mötessekreterare och två rösträknare samt två justerare.

d) Fråga om årsmötets korrekta utlysande
e) Behandling av inkomna motioner och propositioner
f) Fastställande av medlemsavgift
g) Verksamhetsberättelse, bokslut och revision
h) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
i) Val av ny styrelse

j) Eventuella övriga frågor

Ingen föranmälan krävs för att delta på årsmötet. 

Efter avslutat årsmöte genomförs en Seollalmiddag för de medlemmar som önskar att delta. Var och en står för sina egna kostnader för middagen. Middagen är öppen för alla medlemmar som betalat in medlemsavgiften för 2023, dvs. även stödmedlemmar. Ett separat event för Seollalmiddagen kommer att skapas senare i januari och anmälan liksom förbeställning av mat krävs för deltagande på middagen

Ha en fortsatt fin vecka – och varmt välkomna på årsmötet.

Stadgarna: https://www.dropbox.com/s/2wxr12malcoo1xw/AKF-stadgar-2022-1.pdf?dl=0

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.