Stadgar

Antagna på föreningens ordinarie årsmöte 2005, ersätter tidigare stadgar.

§1 Föreningen och dess säte
§2 Verksamhets- och räkenskapsår
§3 Föreningens mål
§4 Föreningens namn och logotyp
§5 Föreningens medlemmar
§6 Aktiviteter
§7 Föreningens beslutsordning
§8 Föreningens årsmöte
§9 Extra årsmöte
§10 Föreningens styrelse
§11 Utskott och kommittéer
§12 Valberedning
§13 Revision
§14 Lokalföreningar
§15 Lokalgrupper
§16 Stadgeändring och stadgetolkning
§17 Föreningens upplösande

1. Föreningen och dess säte
Föreningens namn är ”Adopterade Koreaners Förening” med förkortningen ”AKF”.
Föreningen är rikstäckande och har sitt säte i Stockholm, Sverige.

2. Verksamhets och räkenskapsår
AKFs verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

3. Föreningens mål
AKFs målsättning är att vara en trygg mötesplats för adopterade koreaner, där sociala sammankomster skall beredas stort utrymme bland AKFs aktiviteter. AKF skall vidare skapa möjligheter för adopterade koreaner att utbyta erfarenheter och kunskaper om det unika med att vara adopterad. AKF vill öka kunskapen om adopterade, både i det svenska och koreanska samhället och förbättra livsvillkoren för adopterade koreaner. AKF skall verka för att främja medlemmarnas intresse för Korea och koreansk kultur.
    AKFs verksamhet kan delas upp i tre kärnområden: Sociala aktiviteter, Korea och Rötter samt Adoptionsfrågor.
    AKF är partipolitiskt och religiöst obunden. AKF som förening tar ej ställning i frågan, för eller mot internationell adoption.
AKF tar avstånd från rasism.

4. Föreningens namn och logotyp
AKF har en (1) bestämd logotyp, som skall användas i offentliga sammanhang.

Namnet Adopterade Koreaners Förening, AKF, och logotypen får användas för AKFs officiella skrivelser. AKFs namn och logotyp får vidare användas på dokument, tidning, broschyr, webbplats, visitkort och skrift som har AKF som avsändare.
    Utökad användning får beslutas av AKFs styrelsen.

Enskild medlem får inte använda AKFs namn, ej heller framföra åsikter i AKFs namn som ej är förankrat i offentliga uttalanden från AKF. Sådana beslut tas av AKFs styrelse.

AKFs styrelse eller årsmöte kan bevilja lokala underföreningar att använda AKFs namn, tillsammans med geografisk bestämning, ex. AKF Norrland, se vidare under punkt lokalföreningar.

5. Föreningens medlemmar
AKF ansluter enskilda individer och familjer som delar AKFs målsättning samt erlagt medlemsavgift. Medlemsavgift för AKF fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften avser verksamhetsåret.

5.1 Medlemmar
Följande medlemskapskategorier skall finnas:
1    Fullvärdig medlem, innefattar endast adopterade koreaner som erlagt medlemsavgift för verksamhetsåret. Endast Fullvärdiga medlemmar får inneha beslutande poster eller förtroendeuppdrag å AKFs vägnar.

2    Familjemedlem, en adopterad korean kan teckna ett medlemskap för sig själv och sin familj. Den adopterade får samma rättigheter som en fullvärdig medlem. De övriga familjemedlemmarna får tillgång till AKFs webbplats och vissa aktiviteter i mån av plats. Dessa har ingen yttrande-, yrkande- eller rösträtt på årsmötet.

3    Stödmedlem, erhåller tidningen samt har tillgång till AKFs webbplats och vissa aktiviteter i mån av plats. Dessa har ingen yttrande-, yrkande- eller rösträtt på årsmötet.

4    Hedersmedlem, en medlem som särskilt verkar/verkat till förmån för AKF. Beslut om utnämningen fattas av årsmötet. Dessa medlemmar har ingen rösträtt på årsmötet om de inte också är Fullvärdiga medlemmar.

5.2 Utträde / Uteslutning / Avstängning

Utträde
Utträde sker genom skriftlig anmälan till AKFs styrelse eller genom att medlem underlåter att betala medlemsavgift.

Uteslutning
Medlem som uppsåtligen skadar eller motarbetar AKFs mål kan uteslutas. Uteslutning kan endast ske på stadgegrund.
    Uteslutning beslutas av årsmötet med kvalificerad majoritet (3/4), efter det att den aktuelle medlemmen haft möjlighet att yttra sig inför mötet, och grund för uteslutning föreligger enligt stadgarna.
    Styrelsen kan under en interimsperiod utestänga medlem från verksamhet tills dess ärendet kan avgöras på närmast liggande ordinarie årsmöte.
    Utesluten medlem har rätt att på efterföljande ordinarie årsmöten begära återinträde. Beslut om återinträde tas av kvalificerad majoritet (2/3).

Avstängning
Medlem som missköter sig eller djupt kränker annan medlems integritet under AKFs aktiviteter, på e-postlistor eller webbplats, etc., kan, efter beslut av styrelsen, avstängas från en eller flera aktiviteter, e-postlistor etc. under en tidsperiod, 3-12 månader. Innan avstängning kan sådan medlem varnas endast en gång av styrelsen. En avstängd person måste med omedelbar verkan frånträda styrelseplats och förtroendeuppdrag.
    Beslutet tas av styrelsen med 3/4 majoritet.

6. Aktiviteter
AKFs verksamhet skall spegla AKFs kärnområden. Vissa aktiviteter är endast öppna för fullvärdiga medlemmar. Fullvärdig medlem har förtur till alla aktiviteter som anordnas av AKF. Andra medlemmars deltagande är avhängigt av plats, om inte aktiviteten uttalat riktar sig till andra kategorier av medlemmar.

Vid subventionerade aktiviteter subventioneras endast fullvärdiga medlemmars deltagande. Styrelsen har möjlighet att göra undantag från detta.

7. Föreningens beslutsordning
AKFs högsta beslutande organ är årsmötet. När inte årsmötet är samlat utgör styrelsen det högsta beslutande organet.
    Beslut inom AKFs olika organ fattas med enkel majoritet, om inte stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

8. Ordinarie årsmöte
Årsmötet skall infalla inom de två första månaderna under verksamhetsåret.

8.1 Kallelse
Till årsmötet kallas samtliga fullvärdiga medlemmar. Kallelse till årsmöte skall vara dessa medlemmar tillhanda minst en (1) månad före dess hållande. Tillhanda skall likvärdigt innebära, per post, via Um/Yang eller via e-postlista.

8.2 Motioner
Fullvärdig medlem i AKF äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sista december året före årsmötet. Inkomna motioner skall snarast tillgängliggöras på AKFs webbplats. Motmotioner, i sakfrågan, får presenteras på årsmötet, men skall vara inkomna till styrelsen minst två (2) veckor innan mötets hållande. Även dessa skall tillgängliggöras på AKFs webbplats.

8.3 Propositioner
Om styrelsen presenterar proposition, skall sådan tillgängliggöras på AKFs webbplats senast fyra (4) veckor innan årsmötets inledande. Motmotioner, i sakfrågan, får presenteras på årsmötet, men skall vara inkomna till styrelsen minst två (2) veckor innan mötets hållande. Även dessa skall tillgängliggöras på AKFs webbplats.

8.4 Rösträtt
Fullvärdig medlem som närvarar under årsmötet, finns upptagen på röstlängd och är fyllda 15 år, äger yttrande, yrkande och rösträtt.
    Rösträtten kan även utövas genom fullmakt till annan Fullvärdig medlem.

8.5 Dagordning
Årsmötet skall alltid behandla:
a) Fråga om årsmötets korrekta utlysande
b) Upprätthållande av röstlängd
c) Behandling av inkomna motioner och propositioner
d) Fastställande av medlemsavgift
e) Verksamhetsberättelse, bokslut och revision
f) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
g) Val av ny styrelse

8.6 Protokoll
Årsmötet skall protokollföras. Protokollet skall finnas tillgängligt för Fullvärdiga medlemmar senast två (2) månader efter årsmötets avslutande.

9. Extra årsmöte
Styrelsen, revisorer eller minst 20 procent av Fullvärdiga medlemmar som skriftligen så hemställer, kan begära extra årsmöte. Vid en sådan begäran, skall styrelsen på ett skyndsamt sätt sammankalla ett extra årsmöte. Vid extra årsmöte gäller mom 8.1, 8.4 och 8.6 under årsmöte.

I kallelse till extra årsmöte skall det framgå vilka ärenden som skall behandlas. Inga övriga frågor kan väckas.

Extra årsmöte skall alltid sammankallas om:
1 Ordförande eller kassör eller sekreterare avgår under verksamhetsåret.
2 Totalt antal styrelseledamöter och suppleanter understiger fem (5) personer.

10. Föreningens styrelse

10.1 Styrelsemedlem
En styrelsemedlem skall ha fyllt 18 år och vara fullvärdig medlem i AKF.

10.2 Sammansättning
Styrelsen skall bestå av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter var av posten ordförande, kassör och sekreterare skall vara tillsatta. Årsmötet beslutar om val av eventuella suppleanter.
    Styrelsen, inklusive eventuella suppleanter, får inte omfatta fler än tio (10) personer.

10.3 Poster
Årsmötet utser AKFs ordförande, kassör samt sekreterare. Övriga poster och ansvarsområden åligger det styrelsen att på ett skyndsamt sätt tillsätta.

10.4 Mandatperiod
Styrelsemedlems mandatperiod sammanfaller med ett verksamhetsår.

10.5 Firmatecknare
Styrelsen utser firmatecknare.

10.6 Uppgifter / Befogenhet /Behörighet
Det åligger styrelsen att ansvara för AKFs ekonomi, administration och löpande verksamhet. Styrelsen har rätt att ta policybeslut.

10.7 Beslut / Beslutsför
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ordinarie styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal, äger ordförande utslagsröst.
    Styrelsen äger rätt att via omröstning på e-postlista fatta beslut. Sådana beslut måste dock formaliseras på nästkommande styrelsemöte.

10.8 Adjungera
Det står styrelsen fritt att adjungera personer till styrelsen.

10.9 Upplösning av styrelsen
Styrelsen kan upplösas på ett extra årsmöte.

11. Utskott och Kommitté
Styrelsen kan på eget initiativ tillsätta utskott eller kommitté, för att fullgöra en ålagd uppgift. Utskott och kommittéer kan upplösas av styrelsen.

Utskott äger inget beslutsmandat. Kommitté är beslutsför. Kommittéer är dock förhindrade att ta policybeslut.

12. Valberedning
Årsmötet utser en valberedning om minst två (2) personer. Valberedningen har som uppgift att bereda förslag för nästkommande val av styrelse, revisorer och andra förtroendeposter.

13. Revision
Årsmötet utser revisor eller revisionsgrupp. Revisorerna har till uppgift att granska AKFs verksamhet och räkenskaper. Revisorerna skall avlämna revisionsberättelse inför årsmötet.
 
14. Lokalföreningar

14.1 Definition
Med Lokalförening skall förstås en autonom förening som anordnar egna aktiviteter, har egen oberoende styrelse om minst fem (5) ledamöter, eget organisationsnummer och egen ekonomi. Sådan förening tar själv upp medlemsavgift och har och ansvar för sin egen löpande verksamhet.
14.2 Formalia
Medgivande
Beslut om medgivandet till förening att anta AKF+geografisk benämning fattas av AKFs årsmöte. AKF skall i sådana fall ses som huvudförening, och lokalföreningarna som dotterorganisationer.

Namn
Lokalföreningen skall använda geografiskt särskiljande benämning, exempelvis ”AKF Norrland”. Lokalföreningen skall vid all offentligt och intern kommunikation använda ”AKF”+geografisk benämning.

Stadgar
Lokalföreningen skall ha egna stadgar. De får ej strida mot AKFs stadgar §§ 2, 3, 4 och 14.

Medlemmar
Lokalföreningens medlemmar är inte, utan att betala medlemsavgift till AKF, medlemmar i AKF.

Styrelse
Lokalföreningens styrelse skall utgöras endast av adopterade koreaner.

Självständig kommunikation och uttalanden
Lokalföreningen kan endast uttala sig å Lokalföreningens vägnar. Dock måste alltid hela namnet framgå exempelvis AKF Norrland, och Lokalföreningen får ej använda endast AKF vid kommunikation, uttalanden, beslut, aktiviteter etc. etc.

Kontaktperson AKF Lokalföreningarna skall ha kontaktperson gentemot AKFs styrelse och vice versa.

Begränsning styrelseuppdrag
Medlem i Lokalförenings styrelse kan ej ingå i AKFs styrelse.

Information till AKF
Lokalföreningen skall delge stadgar, verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll till AKF. Kan inte Lokalföreningen anordna aktiviteter eller ha en fungerande fullständig styrelse, skall Lokalföreningen avstå från att använda AKF i sitt namn. Beslutet fattas av AKFs årsmöte med kvalificerad majoritet 3/4.

14.3 Aktiviteter
Självständiga aktiviteter skall anordnas under exempelvis namnet AKF Norrland. Dessa skall vara öppna för AKFs medlemmar på samma sätt som AKFs aktiviteter är öppna för lokalföreningens medlemmar. Detta skall även gälla mellan olika lokalföreningar.

14.4 Samarbete
AKF skall i möjligaste mån stödja Lokalföreningarna aktiviteter. AKF skall sträva att i möjligaste mån samarbeta med Lokalföreningar, och om möjligt samarrangera aktiviteter, så att föreningarnas medlemmar obehindrat kan umgås.

Lokalföreningen skall ha tillträde till AKFs webbplats och e-postlistor liksom AKF medlemmar skall ha tillträde till Lokalföreningens webbplats och e-postlistor. Detta skall även gälla mellan olika lokalföreningar.

Lokalföreningen skall, mot självkostnadspris, erhålla Um&Yang för sina medlemmars räkning om de så önskar. Självkostnadspris innebär att Lokalföreningen betalar proportionellt för kostnaden att framställa tidningen utifrån antalet tidningar de beställer, samt betalar sitt eget porto.

15. Lokalgrupp

15.1 Definition
Med lokalgrupp skall förstås en grupp AKF-medlemmar som arbetar med aktiviteter eller liknande inom ett geografiskt område. Sådan grupp skall inte ha eget organisationsnummer. Gruppen lyder under AKFs styrelse och årsmötesbeslut och skall ledas av en kommitté.    

15.2 Formalia

Medgivande
Beslut om medgivande och upplösande avseende lokalgrupp fattas av AKFs styrelse.

Namn
En Lokalgrupp skall använda ”i” + geografiskt särskiljande benämning, exempelvis”AKF i Norrland”. Lokalgruppen skall vid all offentligt och intern kommunikation använda ”AKF”+”i”+geografisk benämning.

Stadgar
En Lokalgrupp skall lyda under AKFs stadgar.

Kontaktperson AKF
En Lokalgrupp skall ha en kontaktperson gentemot AKFs styrelse och vice versa.

Ingen begränsning styrelseuppdrag
Medlem i Lokalgruppens kommitté kan ingå i AKFs styrelse.

Självständig kommunikation och uttalanden
En Lokalgrupp är förhindrad att ta policybelsut eller uttala sig å AKFs vägnar om inte AKFs styrelse beslutat annorlunda.

Information till AKF
Lokalgrupp skall inkomma med verksamhetsberättelse till styrelsen senast två (2) veckor innan AKFs årsmöte, så att denna kan bifogas AKFs verksamhetsberättelse.
 
15.3 Aktiviteter och samarbete
Lokalgruppens aktiviteter skall anmälas till AKF så att de medlemmar som så önskar kan delta i Lokalgruppens aktiviteter.

16. Stadgeändring och stadgetolkning
För stadgeändring krävs att årsmötet så beslutar med kvalificerad majoritet om 3/4.

Om det råder oklarhet om hur stadgar skall tolkas, fattar styrelsen beslut i ärendet tills ärendet kan prövas av årsmötet. En fastställd tolkning skall bifogas de ordinarie stadgarna.

17. Föreningens upplösande
AKF upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten så enhälligt beslutar.

Eventuella tillgångar skall tillfalla en etablerad humanitär organisation eller barnhem i Korea, eller en lokalförening eller en lokalgrupp. Beslut tas av årsmötet med en kvalificerad majoritet.

För det fall att AKF upplöses står det lokalföreningarna fritt att fortsätta sin verksamhet. Årsmötet kan, med en kvalificerad majoritet, besluta att namnet Adopterade Koreaners Förening, AKF, får överlåtas till en lokalförening eller en lokalgrupp.